-برنج زرین

50.000 تومان

برنج دانه بلند 1121
با دانه های درشت وری عالی
دارای طعمی دلچسب
باحداقل میزان شکستگی
موردپسند سرآشپزان حرفه ای
درکیسه های قرمز رنگ 10 کیلوگرمی

دسته: